Giới thiệu về lý thuyết sóng Elliott – Phần 2

Ghi nhãn (đánh số) từng con sóng

Trước khi chúng ta có thể bắt đầu xác định các mẫu hình chuyển động của giá theo sóng Elliott, trước tiên bạn nên tìm hiểu về cách ghi nhãn các độ sóng – đếm sóng. Đếm sóng là một kỹ năng đi kèm với thực hành và áp dụng đúng các quy tắc được mô tả dưới đây. Bạn nên bắt đầu áp dụng cách đếm sóng cho một thị trường mà bạn quen thuộc và cập nhật nó qua thời gian.

Trong biểu đồ Sóng Elliott, hãy lưu ý rằng các cấu trúc sóng nhỏ hơn được dán nhãn khác với cấu trúc sóng lớn hơn để giúp phân biệt giữa các mức độ của sóng.

Quy ước ghi nhãn được trình bày ở trên là sự kết hợp giữa quy ước được hiển thị trong sách Elliott Wave và các công cụ Elliott có sẵn trong các chú thích của trang SharpCharts. Theo cách nói của cộng đồng sử dụng sóng Elliot, quy ước ghi nhãn này được sử dụng để xác định mức độ của sóng, đại diện cho quy mô của xu hướng cơ bản. Chữ số La Mã viết hoa đại diện cho sóng cấp độ lớn, các số đơn giản biểu thị sóng cấp độ trung bình và chữ số La Mã viết thường đại diện cho sóng cấp độ nhỏ. Các xu hướng bắt đầu với mức độ lớn nhất (Grand Supercycle) và giảm dần theo các làn sóng có mức độ thấp hơn. Ví dụ, sóng Chu kỳ lớn hơn một độ so với sóng Sơ cấp. Ngược lại, sóng Sơ cấp nhỏ hơn một độ so với sóng Chu kỳ. Sóng 1 của (1) sẽ chỉ ra rằng Sóng 1 là một phần của Sóng cấp độ lớn hơn (1). Sóng 1 là một cấp độ nhỏ hơn Sóng (1).

Trong thực tế, hầu hết các nhà biểu đồ sẽ chỉ sử dụng 1-3 độ sóng trên biểu đồ của họ. Nó có thể khá phức tạp khi cố gắng áp dụng tất cả chín độ sóng trên một biểu đồ! Người lập biểu đồ sử dụng 1 đến 3 độ sóng có thể chỉ cần gắn nhãn các sóng cấp độ cao nhất bằng chữ số La Mã viết hoa (I, II, III, IV, V, a, b, c), các sóng độ giữa bằng số (1,2,3 , 4,5, A, B, C) và các sóng cấp độ thấp nhất với các chữ số La Mã viết thường (i, ii, iii, iv, v, ab, c). Điều này cung cấp ba nhóm riêng biệt để ghi nhãn các sóng khác nhau.

Các loại sóng đẩy

Có hai loại sóng đẩy: Sóng Xung và Sóng Đường chéo. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn cả hai loại sóng này.

Sóng xung

Sóng xung kích là loại sóng mà chúng tôi đã sử dụng trong bài viết phần 1 để minh họa cách cấu trúc của Sóng Elliott được ghép lại với nhau. Đây là làn sóng đẩy phổ biến nhất và dễ phát hiện nhất trên thị trường. Giống như tất cả các sóng đẩy bao gồm năm sóng phụ: ba sóng đẩy nhỏ và hai sóng điều chỉnh. Đây được gắn nhãn là cấu trúc 5-3-5-3-5. Tuy nhiên, nó có ba quy tắc không thể phá vỡ xác định sự hình thành của nó. Nếu một trong những quy tắc này bị vi phạm, thì cấu trúc không phải là sóng xung và người ta cần phải dán nhãn lại cho sóng xung bị nghi ngờ.

Ba quy tắc là:

Sóng 2 không thể điều chỉnh giảm hơn 100% Sóng 1.
Sóng 3 không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất trong số các sóng 1, 3 và 5.
Sóng 4 không bao giờ có thể chồng lên Sóng 1.
Mục tiêu của một làn sóng đẩy là di chuyển thị trường. Trong số tất cả các loại sóng đẩy khác nhau, sóng xung là sóng tốt nhất để thực hiện điều này.

Biểu đồ trên cho thấy một làn sóng xung đẩy. Lưu ý rằng Sóng 4 không đi vào lãnh thổ giá của Sóng 2, cũng như Sóng 2 không điều chỉnh bên dưới phần đầu của Sóng 1. Ngoài ra, hãy thấy rằng Sóng 3 không phải là ngắn nhất. Sóng 3 không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất; nó thường là sóng dài nhất trong số năm sóng và có khả năng kéo dài nhất (sẽ được đề cập trong phần tiếp theo).

Sóng phụ 3 của một sóng xung sẽ luôn là một sóng đẩy loại xung khác.

Sóng 2 không thể di chuyển xuống dưới mức bắt đầu của Sóng 1. Sóng 2 thường được biết là sẽ thoái lui điều chỉnh về phần lớn đà tăng của Sóng 1, nhưng nếu nó thoái lui hoàn toàn, nó không phải là Sóng 2. Một sự phá vỡ giá dưới mức thấp của Sóng 1 sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng nghi ngờ và ngụ ý rằng người ta nên tìm một cách thay thế để đếm sóng.

Sóng mở rộng

Trong phần lớn các trường hợp, các sóng xung đẩy sẽ thể hiện cái được gọi là “phần mở rộng” so với mô hình bình thường của chúng. Điều này có nghĩa là một trong ba sóng phụ đẩy của sóng xung sẽ là một sóng xung kéo dài với các phân đoạn phóng đại. Điều này thường xảy ra trong Sóng 1, 3 hoặc 5.

Đôi khi, các phần nhỏ của sóng phụ mở rộng trông gần như giống nhau về biên độ và khoảng thời gian như bốn sóng khác trong sóng xung mức độ cao hơn. Thay vì đếm sóng là 5 cho xung đẩy, người ta muốn đếm 9 sóng, vì có thể không rõ sóng nào là sóng mở rộng. Tuy nhiên, nó không thực sự quan trọng về lâu dài vì ý nghĩa kỹ thuật sẽ giống nhau.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy làn sóng mở rộng, hãy cố gắng hết sức để xác định xung lực tổng thể và tiếp tục. Một hướng dẫn nhỏ có thể hữu ích trong tình huống này: nếu Sóng 1 và Sóng 5 tiềm năng của xung động mức độ lớn hơn có chiều dài bằng nhau, thì rất có thể là Sóng 3 sẽ là sóng mở rộng. Vì một làn sóng mở rộng cũng là một xung đẩy, các phần sóng mở rộng cũng có thể xảy ra trong chính các sóng mở rộng.

Sự cắt ngắn của sóng xung (sóng năm bị cắt ngắn)

Có những thời điểm thị trường trở nên mở rộng quá mức trong Sóng 3 đến mức không còn nhiều lực để làn sóng xung lực hoàn thành. Khi điều này xảy ra, có khả năng sóng cuối cùng của xung đẩy, Sóng 5, sẽ không chạm đến cuối Sóng 3 trước khi thị trường bắt đầu điều chỉnh theo hướng ngược lại. Tại thời điểm này, thị trường đã quá cạn kiệt. Tình trạng này thường được gọi là “thất bại” hoặc “Cắt ngắn”.

Sự cắt ngắn này của sóng 5 sẽ bao gồm 5 sóng phụ, giống như tất cả các sóng đẩy. Nó thường xảy ra sau làn sóng thứ ba đặc biệt mạnh, mặc dù cũng có khả năng tâm lý, vì bất cứ lý do gì, đã trở nên mạnh mẽ theo hướng ngược lại của xu hướng đến mức Sóng 5 sẽ không kết thúc ngoài cao hơn giá đỉnh sóng 3.

Sóng chéo

Sóng chéo là loại sóng đẩy (sóng tăng) thứ hai. Nó không phải là một làn sóng xung đẩy. Tuy nhiên, giống như tất cả các sóng đẩy, nó bao gồm năm sóng phụ và nhằm mục đích di chuyển thị trường theo xu hướng. Sự khác biệt là đường chéo trông giống như một cái nêm – mở rộng hoặc thu hẹp. Ngoài ra, các sóng phụ của đường chéo có thể không có số lượng là năm, tùy thuộc vào loại đường chéo nào đang được quan sát. Điều này được giải thích dưới đây.

Như với tất cả các sóng đẩy, mỗi sóng phụ hoạt động của đường chéo không bao giờ hồi phục hoàn toàn sóng phụ hoạt động trước đó; hơn nữa, sóng phụ 3 của đường chéo không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất.

Sóng chéo kết thúc

Đường chéo kết thúc là một loại sóng đặc biệt xuất hiện trong Sóng 5 của một xung lực, hoặc sóng cuối cùng của một mô hình điều chỉnh – Sóng C của sự điều chỉnh A, B, C. Làn sóng này thường xảy ra khi bước đi trước của xu hướng đã đi quá xa, quá nhanh và đã hết hơi. Trong mọi trường hợp, chúng được tìm thấy ở cuối sóng điều chỉnh hoặc sóng đẩy mức độ cao hơn. Mô hình sóng này cho biết sự kết thúc của xu hướng trước đó ở một mức độ cao.

Cấu trúc sóng của một sóng chéo kết thúc khác với sóng xung. Trong đó sóng xung có tổng cấu trúc là 5-3-5-3-5, sóng chéo kết thúc có tổng cấu trúc là 3-3-3-3-3. Tất cả năm sóng của một đường chéo kết thúc giảm xuống chỉ còn ba sóng mỗi sóng, cho thấy xu hướng lớn hơn đã cạn kiệt. Ngoài ra, Sóng 2 và Sóng 4 có thể chồng lên nhau.

Hầu hết các sóng chéo kết thúc đều có dạng hình nêm để chúng nằm trong hai đường hội tụ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cái nêm có dạng mở rộng (tuy rất hiếm).

Xin lưu ý rằng các sóng phụ của sóng chéo kết thúc, bao gồm ba sóng, mỗi sóng là điều chỉnh về bản chất. Các bạn hãy đọc phần về sóng điều chỉnh ở phía sau để biết thêm chi tiết về sự hình thành của chúng.

Các loại sóng điều chỉnh

Có hai kiểu sóng điều chỉnh, điều chỉnh “mạnh” và điều chỉnh “đi ngang”. Các đợt điều chỉnh mạnh di chuyển dốc ngược với xu hướng ở một mức độ cao hơn, trong khi đợt điều chỉnh đi ngang dường như tạo thành một loại cấu trúc phẳng thường quay trở lại mức giá của nơi nó bắt đầu trước khi kết thúc đợt điều chỉnh. Chi tiết hơn về những điều này được đưa ra bên dưới, được chia thành bốn loại chính.

Xin lưu ý rằng mặc dù sự điều chỉnh thường được coi là giảm giá, nhưng thực tế là thị trường có thể điều chỉnh lên hoặc xuống, tùy thuộc vào xu hướng lớn.

Sóng điều chỉnh Zích Zắc

Một sóng điều chỉnh Zích Zắclà một cấu trúc điều chỉnh ba sóng được gắn nhãn là A-B-C. Chuỗi sóng phụ là 5-3-5. Sóng A và C là sóng đẩy giảm chính (với 5 sóng phụ), trong khi sóng B là sóng điều chỉnh (thường có 3 sóng phụ). Đường ziczac được biết là hình thành một giai đoạn điều chỉnh mạnh và thường là sóng 2 điều chỉnh giảm sau 1 sóng tăng.

Các đường zíc zắc cũng có thể hình thành kết hợp và tạo thành cái được gọi là đường zíc zắc kép (hoặc ba), trong đó hai hoặc ba đường zic zắc hình thành được kết nối bởi một làn sóng điều chỉnh khác giữa chúng. Chi tiết hơn về các quy tắc cho những điều này được đưa ra bên dưới khi chúng ta nói về các sóng điều chỉnh kết hợp.

Sóng chỉnh Ngang (phẳng – Flat)

Sóng chỉnh ngang (phẳng) là một sự điều chỉnh ba sóng khác trong đó các sóng phụ tạo thành cấu trúc 3-3-5. Giống như zigzag, nó cũng được gắn nhãn là cấu trúc A-B-C. Trong trường hợp này, cả Sóng A và B đều thuộc loại hiệu chỉnh và Sóng C là đẩy giảm (với 5 sóng phụ). Nó được gọi là “phẳng” vì mô hình di chuyển theo hướng đi ngang. Trong một làn sóng xung đẩy lớn, sóng thứ tư thường ở dạng chỉnh Ngang/Phẳng trong khi sóng thứ hai hiếm khi xuất hiện mô hình này.

Tuy nhiên thông thường các trường hợp sóng chỉnh ngang không phẳng hoàn hảo như vậy – với các đáy và đỉnh bằng nhau một cách chính xác. Một sóng chỉnh ngang có sóng B kết thúc ngoài điểm bắt đầu của sóng A và sóng C kết thúc ngoài điểm bắt đầu của sóng B được gọi là một sóng chỉnh ngang mở rộng. Điều này thực sự phổ biến hơn so với dạng sóng chỉnh ngang thông thường được trình bày ở trên.

Sóng chỉnh Hình tam giác ngang

Sóng chỉnh Tam giác ngang là một mô hình bao gồm năm sóng phụ tạo thành cấu trúc 3-3-3-3-3, được gắn nhãn là A-B-C-D-E. Không giống như sóng đẩy, cũng có năm sóng, mô hình này phản ánh sự cân bằng của các lực và di chuyển theo mô hình đi ngang. Các sóng phụ là sóng chỉnh thường gồm 3 sóng nhỏ hơn.

Sóng chỉnh dạng Tam giác ngang có thể ở dạng mở rộng, trong đó mỗi sóng phụ sau sẽ lớn hơn về biên độ hoặc co lại, tạo thành một hình nêm. Các hình tam giác cũng có thể được phân loại là tam giác đối xứng, giảm dần hoặc tăng dần, tùy thuộc vào việc chúng dường như hướng sang một bên (như trong ví dụ trên), lên với đỉnh phẳng và đáy tăng dần) hoặc xuống với đỉnh giảm dần và đáy bằng.

Các sóng phụ có thể bao gồm các kết hợp phức tạp, có thể gồm các đường ziczac (như ảnh trên) hoặc dạng phẳng. Mặc dù trên lý thuyết có thể dễ dàng phát hiện ra một hình tam giác, nhưng có thể cần một chút thực hành để làm quen với chúng trên thị trường.

Sóng chỉnh dạng tam giác có thể trở thành sóng mở rộng bằng cách sóng thứ năm của nó cũng là một tam giác với độ biến động nhỏ hơn. Thay vì Sóng E là một cấu trúc ba sóng, nó sẽ là một hình tam giác nằm ngang khác.

Một điều cần nhớ về mẫu hình sóng tam giác ngang là chúng luôn xuất hiện dưới dạng Sóng 4 trong một làn sóng đẩy lớn hoặc dưới dạng Sóng B trong một sóng zic zắc. Một thực tế này có thể giúp cảnh báo một nhà phân tích về sự thay đổi trong xu hướng.

Sự kết hợp của sóng điều chỉnh

Không phải lúc nào thị trường cũng hình thành các mô hình tương đối đơn giản như đã thấy ở trên. Cấu trúc thường phức tạp và khó hiểu. Cách Elliott Wave phân loại các cấu trúc này được gọi là sự kết hợp.

Các kết hợp hầu hết là các sóng điều chỉnh chiều ngang, nhưng có thể chỉnh mạnh trong trường hợp chỉnh dạng ziczac kép hoặc ba. Cấu trúc được gắn nhãn là W-X-Y cho kết hợp kép hoặc W-X-Y-X-Z cho kết hợp ba. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phá vỡ lý thuyết của cấu trúc sóng.

Sóng W là sóng phẳng hoặc zích zắc bất kỳ, Sóng X thường là hình phẳng hoặc zích zắc (trừ trường hợp hình tam giác, điều này cho thấy rằng sóng tiếp theo sẽ là sóng cuối cùng của sự điều chỉnh kết hợp này) và phần còn lại của các sóng có thể là bất kỳ loại sóng điều chỉnh nào. kiểu. Điều duy nhất cần chú ý là sóng dạng hình hình tam giác nằm ngang, có thể ở vị trí cuối cùng hoặc bên cạnh vị trí cuối cùng của sóng – Sóng cuối cùng X.

Trước đó, chúng tôi đã đề cập đến sóng zích zắc kép hoặc zích zắc ba. Ảnh trên là minh họa một sóng zích zức kép trông như thế nào; nó cũng có nhãn W-X-Y. Đối với một sóng zích zắc ba, hãy thêm một sóng Wave X khác và một sóng zích zắc cuối cùng để tạo thành Wave Z.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Game bài đổi thưởng